Alerta per sequera / Alerta por sequía

Amjasa informa que en l’últim informe de seguiment de sequera, emés per la Confederació Hidrogràfica del Xuquer, s’ha declarat l’escenari d’ALERTA per sequera en la demarcació de la Marina Alta. Per tant, en compliment del que disposa la normativa d’ajuda per fuites en el seu article 6, les sol·licituds d’ajuda per fuita queden temporalment suspeses fins a la recuperació a PREALERTA.

Totes les sol·licituds presentades a partir de l’1 de febrer de 2024, i de lectura posterior al 31 de gener quedaran desestimades, tal com indica la normativa.

Lamentem la situació.


Amjasa informa que en el último informe de seguimiento de sequía, emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se ha declarado el escenario de ALERTA por sequía en la demarcación de la Marina Alta. Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de ayuda por fugas en su artículo 6, las solicitudes de ayuda por fuga quedan temporalmente suspendidas hasta la recuperación a PREALERTA.

Todas las solicitudes presentadas a partir del 1 de febrero de 2024, y de lectura posterior al 31 de enero quedarán desestimadas, tal como indica la normativa.

Lamentamos la situación.

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Documents/Informes%20Seguimiento/InformeSequia.pdf