Criteris de selecció i tribunal qualificador per a la bolsa de treball del Pla de Contractació Jove (Perfil lector/a)

Fase de concurs

Valoració dels candidat@s d’acord als següents criteris:

  • Titulació acadèmica:
    Valoració dels títols acadèmics fins un màxim de 2 punts que correspondria a una titulació de Grau Superior en Formació professional o equivalent. La titulació mínima exigida serà la de ESO que valdrà 0’5 punts. Batxillerat o el seu equivalent en Formació Professional valdrà 1 punt.
  • Coneixements d’idiomes:
    Valoració fins un màxim de 2 punts; que correspondria a una titulació oficial de B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües. La titulació en A1 valdrà 0’5 punts; en A2 valdrà 1 punt; en B1 valdrà 1’5 punts.
  • Experiència laboral:
    Valoració fins un màxim de 2 punts; que correspondria a una experiència laboral demostrable de 2 anys en treballs desenvolupats en empreses de serveis que supose fer freqüents desplaçaments pel terme municipal de Xàbia.

Aquelles persones que superen una puntuació de 3 punts passaran a la següent Fase, tot i mantenint la puntuació adquirida.

Entrevista personal

Valoració fins un màxim de 4 punts.  El tribunal podrà fer-se servir  d’alguna prova pràctica de ràpida execució per tal de reforçar l’entrevista personal.

Constitució del Tribunal Qualificador.

President:      L’Alcalde-President de Amjasa o persona en qui delege.

Membres:      El Regidor d’Aigües – Conseller d’Amjasa.

1 Conseller@ d’Amjasa elegit pel Consell d’Administració.

El tècnic responsable del Parc de Comptadors d’Amjasa.

El responsable de Facturació d’Amjasa.

Xàbia, 30 de novembre de 2012

El Consell d’Administració d’AMJASA

 

Fashion Master Degree Program FAQ
cartoon pornKourtney Kardashian Has Slick Pregnancy Fashion Sense