Criteris de selecció i tribunal qualificador per a la bolsa de treball del Pla de Contractació Jove (Perfil administratiu/va)

Fase de concurs

Valoració dels candidats d’acord als següents criteris:

  • Titulació acadèmica:
    Valoració dels títols acadèmics referents a administració i gestió d’empreses fins un màxim de 2 punts; que correspondria a una Titulació de Grau Superior en Administració i Gestió d’Empreses.  La titulació mínima exigida serà títol de Batxiller o el seu equivalent en Formació Professional que valdrà 1 punt.
  • Coneixements d’idiomes:
    Valoració fins un màxim de 2 punts; que correspondria a una titulació oficial de B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües . La titulació en A1 valdrà 0’5 punts; la titulació en A2 valdrà 1 punt; la titulació en B1 valdrà 1’5 punts.
  • Experiència laboral:
    Valoració fins un màxim de 2 punts; que correspondria a una experiència laboral demostrable de 2 anys com administratiu/va.

Aquelles persones que superen una puntuació de 3 punts passaran a la següent Fase, tot i mantenint la puntuació adquirida.

Entrevista personal

Valoració fins un màxim de 4 punts.  El tribunal podrà fer-se servir  d’alguna prova pràctica de ràpida execució per tal de reforçar l’entrevista personal.

Constitució del Tribunal Qualificador

 President:     Alcalde-President de Amjasa o persona en qui delegue.

Membres:      El Regidor d’Aigües – Conseller d’Amjasa.

1 Conseller@ d’Amjasa elegit pel Consell d’Administració.

La Directora d’Administració d’Amjasa.

La persona de major experiència del Departament Comercial

Xàbia, 30 de novembre de 2012

El Consell d’Administració d’AMJASA

 

or ‘how many minutes until the next one
pornoI Like Nike Sb Dunks