Amjasa aprova obres en les canonades del sud del municipi per més de 125.000 euros per al primer semestre de l’any

El Consell d’Administració de l’empresa municipal d’aigües públiques de Xàbia (AMJASA) ha aprovat avui el pla d’obres corresponent al primer semestre de l’any. Segons expliquen des de l’òrgan gestor, seguint les directrius d’estalvi energètic, s’ha detectat la necessitat de remodelar la xarxa de distribució des de l’estació Elevadora de l’Adsubia-Cabanes, per a millorar els rendiments hidràulics i energètics de la zona de proveïment des d’aquesta zona fins als dipòsits de Tosalet i La Guàrdia.
No en va, en aquesta àrea es produeixen un gran nombre d’avaries en els brancs secundaris, unes canalitzacions que en molts casos discorren per propietats privades. En concret s’ha proposat renovar les canonades dels carrers Lliri de Mar-Hedra-Pomera; la que uneix els carrers Jonc i Pisarro i una última entre els carrers Dalí-Canaletto i Goya.
Aquesta intervenció la va a realitzar Amjasa directament, amb personal propi recolzat pels alumnes del taller ocupacional Xàbia Impulsa, contractant açò sí les excavacions, ajudes d’obra i reposicions de paviments. Açò, apunta l’alcalde, José Chulvi, es farà seguint la política de l’empresa municipal d’oferir de les obres al sector local de la construcció de Xàbia en aquests difícils moments de crisi econòmica, per la qual cosa es tirarà mà de les empreses inscrites actualment en el registre d’empreses contractistes d’Amjasa que disposen de maquinaria adequada.
El pressupost de les obres a adjudicar (sense IVA) és de 47.243 euros, 33.139 euros i 46.351 euros respectivament, per la qual cosa el total d’inversió en aquest semestre serà de 126.734 euros. L’empresa pretén simultanejar tots els treballs, que tenen un termini d’execució de dos mesos.
El consell d’avui també ha aprovat les bases del concurs oposició amb el qual vol ocupar la plaça de cap d’administració i finances, un procés de selecció que va quedar desert en una anterior convocatòria. S’ofereix un lloc per al qual es necessita una persona llicenciada en Administració i direcció d’empreses, Ciències Econòmiques o Empresarials, amb experiència acreditada mínima de tres anys i permís de conduir. Les bases es publicaran aquesta setmana en la pàgina web de l’empresa i en aqueix moment començarà el termini per a presentar sol·licituds.

Entre els punts del dia, el conseller delegat, Josep Lluis Henarejos, ha avançat l’informe de gestió corresponent a l’últim trimestre de 2013 i que serà tractat en una pròxima junta general.
Finalment el consell ha acordat també establir una fiança mínima de 500 euros per als licitadors de quiosquets i dels llocs del Mercat Municipal per a evitar que, com ha ocorregut en casos anteriors, deixen un deute pendent de liquidar.

——————————————————————————————————————————————————–

El Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas públicas de Xàbia (AMJASA) ha aprobado hoy el plan de obras correspondiente al primer semestre del año. Según explican desde el órgano gestor, siguiendo las directrices de ahorro energético, se ha detectado la necesidad de remodelar la red de distribución desde la estación Elevadora de Adsubia-Cabanes, para mejorar los rendimientos hidráulicos y energéticos de la zona de abastecimiento desde esta zona hasta los depósitos de Tosalet y La Guardia.
No en vano, en esta área se producen un gran número de averías en los ramales secundarios, unas canalizaciones que en muchos casos discurren por propiedades privadas. En concreto se ha propuesto renovar las tuberías de las calles Lliri de Mar-Hedra-Pomera; la que une las calles Jonc y Pisarro y una última entre las calles Dalí-Canaleto y Goya.

Esta intervención la va a realizar Amjasa directamente, con personal propio apoyado por los alumnos del taller ocupacional Xàbia Impulsa, contratando eso sí las excavaciones, ayudas de obra y reposiciones de pavimentos. Esto, apunta el alcalde, José Chulvi, se hará siguiendo la política de la empresa municipal de ofertar de las obras al sector local de la construcción de Xàbia en estos difíciles momentos de crisis económica, por lo que se echará mano de las empresas inscritas actualmente en el registro de empresas contratistas de Amjasa que dispongan de maquinaría adecuada.

El presupuesto de las obras a adjudicar (sin IVA) es de 47.243 euros, 33.139 euros y 46.351 euros respectivamente, por lo que el total de inversión en este semestre será de 126.734 euros. La empresa pretende simultanear todos los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de dos meses.

El consejo de hoy también ha aprobado las bases del concurso oposición con el que busca ocupar la plaza de jefe de administración y finanzas, un proceso de selección que quedó desierto en una anterior convocatoria. Se oferta un puesto para el que se necesita una persona licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas o Empresariales, con experiencia acreditada mínima de tres años y carné de conducir. Las bases se publicarán esta semana en la página web de la empresa y en ese momento empezará el plazo para presentar solicitudes.

Entre los puntos del día, el consejero delegado, Josep Lluis Henarejos, ha avanzado el informe de gestión correspondiente al último trimestre de 2013 y que será tratado en una próxima junta general.