OBRES REPARACIÓ FUGA CAMÍ BOLUFER I CREUAMENT CAMÍ SOBERANA-MONT PUTXOL

El sentit de la present nota és informar sobre els treballs a realitzar per a la reparació urgent de la fuga d’aigua apareguda sobre la xarxa de distribució d’aigua potable en la tuberia DN200 del Camí Bolufer, i la necessitat de substitució d’un tram de uns 20m d’eixa tuberia que discorre per propietat privada, per una tuberia nova de fundició dúctil des la vàlvula en espera del creuament amb el Carrer Calderón.


Al ser un tram de gran confluència del transit, per ser la única d’entrada i eixida a la urbanització Mont Putxol, com de la única eixida dels veïns de Camí Soberana, ens dificulta molt tant l’execució de les necessàries obres per a reparació de la fuga, la substitució del tram de xarxa, com el treball de les 2 connexions que cal realitzar. Donat que al mateix temps, també volem contribuir a la bona fluïdesa del transit de vehicles que en horari tant laborable com lectiu es produeix en aquest tram.


Per la qual cosa, d’acord amb les indicacions de la Policia Local i baix la seua coordinació, es veu necessari escometre les dites obres en el Creuament C/Calderon-Camí Soberana i Camí Bolufer en horari fora de la confluència habitual, es a dir, en horari nocturn; tallant necessàriament el transit de vehicles hui dimecres dia 8 de novembre des de les 21h fins el seu acabament previst per 1h de la matinada del dijous dia 9 de novembre, excepte per al transit de les urgències.


Des de l’empresa municipal d’Aigües AMJASA, som coneixedors de les dificultats que comporten este tipus d’obres, pel que fem tot el possible i desitgem limitar les molèsties que podem ocasionar al veïnat i vianants d’eixa zona; com demanem també la major comprensió de que les feines que ens veiem obligats a realitzar a deshores van a redundar en un millor servei d’aigua a tota la població.


El sentido de la presente nota es informar sobre los trabajos a realizar para la reparación urgente de la fuga de agua aparecida sobre la red de distribución de agua potable en la tubería DN200 del Camino Bolufer, y la necesidad de sustitución de un tramo de unos 20m de esa tubería que discurre por propiedad privada, por una tubería nueva de fundición dúctil des la válvula en espera del cruzamiento con la Calle Calderón.


Al ser un tramo de gran confluencia del transito, para ser la única de entrada y salida a la urbanización Mont Putxol, como de la única salida de los vecinos de Camino Soberana, nos dificulta mucho tanto la ejecución de las necesarias obras para reparación de la fuga, la sustitución del tramo de red, como el trabajo de las 2 conexiones que hay que realizar. Dado que al mismo tiempo, también queremos contribuir a la buena fluidez del transito de vehículos que en horario tanto laborable como lectivo se produce en este tramo.

Por lo cual, de acuerdo con las indicaciones de la Policía Local y abajo su coordinación, se ve necesario acometer las dichas obras en el Cruzamiento C/Calderon- Camino Soberana y Camino Bolufer en horario fuera de la confluencia habitual, es decir, en horario nocturno; cortando necesariamente el transito de vehículos hoy miércoles día 8 de noviembre desde las 21h hasta su acabado previsto a la 1h de la madrugada del jueves día 9 de noviembre, excepto para el transito de urgencias.


Desde la empresa municipal de Aguas AMJASA, somos conocedores de las dificultades que comportan este tipo de obras, por el que hacemos todo lo posible y deseamos limitar las molestias que podemos ocasionar al vecindario y peatones de esa zona; como pedimos también la mayor comprensión de que los trabajos que nos vemos obligados a realizar a deshoras van a redundar en un mejor servicio de agua en toda la población.